Skoči na vsebino
 • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

 • Klic v sili: 112

 • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Društvo za zdravo življenje

1. PREDSTAVITEV DRUŠTVA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Nova Gorica

Društvo z imenom DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA ( z predhodnikom KZA Klub Zdravljenih Alkoholikov Nova Gorica) je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 19. junija 1971 in deluje na območju šestih (6) občin: MO Nova Gorica, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. V društvo je trenutno vključenih 108 zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev. Društvo je prevzelo način dela in metode kot so bil že vpeljane v okviru bolnišničnega zdravljenja.
     Ocenjujemo, da program zadovoljuje tako potrebe lokalne skupnosti, kot potrebe uporabnikov (zdravljenih alkoholikov in njihovim svojcem , katerim je tudi namenjen), saj se v delo društva lahko vključijo vsi, ki pomoč potrebujejo.


2. DELOVANJE DRUŠTVA

Delo je skupinsko. Društvo za zdravo življenje Nova Gorica je oblika samoorganizacije zdravljenih alkoholikov ob rednem sodelovanju strokovno usposobljenega terapevta. Društvo deluje v štirih skupinah in sicer:

 1. skupina vsak ponedeljek od 16.00 ure do 18.00 ure.
 2. skupina vsak ponedeljek od 18.00 ure do 20.00 ure.
 3. skupina vsako sredo do 16.00 ure do 18.00 ure.
 4. skupina vsako sredo od 18.00 ure do 20.00 ure.

 

3. POGOJI ZA VKLUČEVANJE V PROGRAM

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica je samostojna in nepridobitna organizacija, katere namen je rehabilitacija in resocializacija zdravljenih alkoholikov, ki se v društvo vključijo zaradi nadaljnjega življenja brez alkohola. V program se lahko vključijo zdravljeni alkoholiki po končanem zdravljenju, ki je lahko hospitalno, ambulantno ali društveno in svojci ali prijatelji zdravljenih alkoholikov, ki so sodelovali pri njihovem zdravljenju ali kasneje izrazili željo za sodelovanje v društvu pod pogojem, da upoštevajo določbe statuta društva.

 

4. OSNOVNE METODE DELA DRUŠTVA

Na sestankih skupinsko obravnavamo posamezne člane, spremljamo rehabilitacijo, si medsebojno pomagamo pri reševanju perečih problemov, posebno skrb pa posvečamo obravnavi in reševanju problema recediva. Osnovne metode, ki jih pri tem uporabljamo so: delo na sebi, pogovor, branje, relaksacija, sprotno obravnavanje težav ki bi lahko pripeljale do recidiva ali ponovnega pitja…
      Poleg tedenskega srečanja imajo člani skupine obveznost vključitve še v druge aktivnosti (pohodi, obiski letnih srečanj sosednjih KZA-jev, obiski kulturnih prireditev). Vse aktivnosti se načrtujejo v okviru skupine skupaj s terapevtom. Vsako leto se organizira spoznavni picnic in večdnevni izlet v tujino.
Redno in že več let tesno sodelujemo z drugimi društvi v zamejstvu (Italija), ki obravnavajo enako problematiko alkoholizma kot pri našem društvu.

 

5. PROGRAM ZA DOSEGANJE CILJEV IN REZULTATOV

V Društvu za zdravo življenje Nova Gorica poteka s pomočjo terapevta proces urejanje alkoholika in njegove družine. To je sistematično skupinsko socialno učenje alkoholika in njegovih domačih z namenom, da se življenjski slog spremeni iz neskladne in zgrešene oblike v smiselno in urejeno celoto ter da se nauči:

 1. zdravega načina življenja,
 2. nenehnega usklajevanja medčloveških odnosov,
 3. rednega kulturnega in duhovnega poglabljanja,
 4. rednega srečevanja in izmenjava izkušenj z zamejskimi klubi (Italija)

Sodelovanje posameznega uporabnika poteka v obliki učenja, relaksacije, branja, pogovora, dela na sebi, udeležba na strokovnih predavanjih, družabnih srečanjih in rekreaciji.
Rezultati dela v programu se skozi celo leto evalvirajo. Na osnovi evalvacije ugotavljamo ali z zastavljenim programom dosegamo želene cilje ali od njih odstopamo. Na osnovi ugotovitev evalvacije lahko program spreminjamo. Terapevt beleži napredek tako na nivoju posameznika, kot na nivoju skupine. Skupine so se izoblikovale v trdno zdravo jedro. Skupine o svojih srečanjih vodijo evidenco prisotnih. Ob izteku leta na srečanjih vsak posameznik predstavi uresničitev svojih ciljev ter predstavi cilje za naslednje leto. Redno se udeležujemo srečanj drugih skupin, kjer ocenjujemo lasten napredek ter sebe primerjamo z delom drugih skupin. Učinkovitost programa se kaže tudi v tem, da je upad članstva zelo majhen ter, da se skupine sestajajo že 37 let.
     Društvo predstavlja nujno, nezamenljivo poslednjo stopnjo zdravljenja in rehabilitacije ljudi, odvisnih od alkohola. Predstavlja terapevtsko skupino, katere člani smo že nekaj časa in več let trezni in imamo že nekaj izkušenj iz skupinske terapije. Vztrajanje v abstinenci in pot v kakovostno življenje sta bistveno lažji v družbi z drugimi odvisniki od alkohola, ker le oni točno vedo, kako je treba pomagat članu, da ne zaide ponovno na stara pota-pitja, ki vodijo edino v propad. Cilji društva so v poglobitvi uvida v lastno odvisnost, posledice in vzroke odvisnosti, v iskanju zdravih načinov življenja in odpravljanju vsakdanjih težav. V samopomoči pri vztrajanju v abstinenci ter rehabilitaciji na vseh pomembnih področjih življenja, še posebej v medsebojnih odnosih. V času sodelovanja v društvu naj bi član spreminjal svoje vedenje ter brez občutkov krivde in manjvrednosti ustvarjal skladne odnose med ljudmi. S pomočjo skupine načrtuje čim boljšo izrabo prostega časa in se, če je to potrebno, tudi poklicno rehabilitira.
Cilji našega društva, tako kot v vseh ostalih društvih in klubih je, da nekdanjega odvisnika od alkohola usposobi enakovredno z ostalimi ljudmi kvalitetno življenje brez alkohola.
Želimo si, da bomo še naprej uspešni in se skupaj borili proti alkoholizmu, ter pomagali ljudem in družinam, ki so potrebni te pomoči za nadaljevanje življenja brez alkohola.

 

6. PODATKI O DRUŠTVU ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA

Naziv: DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA
KZA Klub zdravljenih alkoholikov Nova Gorica
Ulica, hišna številka: Rejčeva ulica 4
Poštna številka in kraj: 5000 Nova Gorica
Telefon: 05/338 32 00

Strokovno delo društva vodi: ga. Vlasta Birsa, soc. del.
Tel.: 051 678 151
E-mail: vlasta.birsa@siol.net 

Odgovorna oseba društva je v. d. predsednik društva: ga. Vlasta Birsa, soc. del.
Tel.: 051 678 151
E-mail: vlasta.birsa@siol.net

Srečanja so v zdravstvenem domu
ul. Gradnikove brigade 7 Nova Gorica
3. nadstropje soba za SKUPINSKO DELO

Uradne ure sestankov:
Ponedeljek: od 16,00 do 20,00 ure
Sreda: ob 16,00 do 20,00 ure

 

Pravila društva za zdravo življenje

Pravila društva so vodilo in pomoč zdravljencem pri izvajanju terapije zdravljenja odvisnosti, v skupini zdravljenih alkoholikov. Zdravljenci in soudeleženci (svojci) v zdravljenju, sprejmejo/pravila Društva za zdravo življenje Nova Gorica, ko se odločijo za vključitev v terapevtsko skupino Društva, pred tem morajo uspešno zaključiti bolnišnično zdravljenje (zaključna predstavitev!). S sprejetjem pravil in terapevtskega dogovora društva, postanejo novi člani in njegov svojec enakopravni soudeleženci v delovanju skupine. Hkrati pa sprejmejo tudi odgovornost za svoje ravnanje skladno s temi pravili. Pravila so za zdravljence obvezna, vsi člani društva jih izvajajo solidarno in vestno.
V Društvu za zdravo življenje Nova Gorica pomeni vključitev v terapevtsko skupino in sprejetje pravil društva, sledeče:

 1. zdravljenec bo trajno odklanjal uživanje alkohola – ter vzdrževal alkoholno abstinenco in se prizadeval za svojo ponovno telesno in duševno usposobitev za normalno življenje, delo in poklic (rehabilitacija).
 2. trudil se bo za redno prisotnost na tedenskih srečanjih terapevtske skupine. Med svojimi dolžnostmi bo skušal potrebam zdravljenja zagotoviti prednost. Neodložljive izostanke bo predhodno opravičil zdravljencem v skupini.
 3. čim prej se bo skušal tudi aktivno vključiti v vse oblike delovanja skupine. Svojo pripravljenost za to, bo izkazal z uvodno predstavitvijo v terapevtski skupini. V skupini bo aktiven dokler ne bo dosegel svoje načrtovane rehabilitacije. Pri svoji odločitvi o prenehanju sodelovanja s skupino, bo upošteval mnenje njenih članov.
 4. prizadeval si bo upoštevati koristne izkušnje in spoznanja izkušenih članov terapevtske skupine in svoje izkušnje nesebično posredoval manj izkušenim.
 5. do vseh članov skupine bo spoštljiv in razumevajoč (toleranten), vendar bo kritično opozarjal na morebitne pojave manipuliranja zasvojencev. Diskusijo znotraj terapevtske skupine bo vselej spoštoval kot intimno skrivnost njenih članov. Vse terapevtske diskusije v skupini so in ostajajo skrivnost skupine, ki so jo dolžni varovati vsi člani skupine.
 6. terapevtska skupina zdravljenih alkoholikov je dolžna sproti in kritično preverjati vsakršne pojave kršitev pravil društva! Še posebej, ko gre za sum recidiva! Vodja skupine lahko posamezniku ponudi alkotest ko gre za sum kršitve abstinence. Vodja skupine lahko občasno kadarkoli se sam odloči za tako imenovano (štih probo) z alkotestom med ostalimi člani skupine, člani so pa dolžni upoštevat njegovo odločitev.
  Preverjanje suma opravi skupina v neposrednem pogovoru z morebitnim kršiteljem in njegovim svojcem, in jima omogoči, da svoje ravnanje ustrezno pojasni(ta). V primerih, ko gre za recidiv, ga je zdravljenec dolžan strokovno obravnavati, v alkoholičnem oddelku bolnišnice. Po obravnavi recidiva (odpustnica iz bolnice!), zdravljenec spet nadaljuje zdravljenje v terapevtski skupini društva. V kolikor pa recidiva ne uredi, izgubi status zdravljenca (postane spet alkoholik) in mora skupino zdravljenih alkoholikov brezpogojno zapustiti, skupaj s svojim svojcem.

 

Terapevtski dogovor društva za zdravo življenje

1. Zdravljeni alkoholik - član Društva za zdravo življenje ki se obvezuje na popolno abstinenco od alkohola.

2. Zdravljeni alkoholik in njegov svojec se obvezujeta, da bosta najmanj 3 leta redno, vestno ter aktivno obiskovala Društvo za zdravo življenje - ob uri in dnevu, ki ga določi terapevtska skupina. V slučaju svoje odsotnosti mora odsotnost predhodno opravičit, (zato dobi vsak telefonski seznam drugih zdravljencev) v kolikor to ni možno pa na prvem naslednjem rednem tedenskem sestanku razjasni zakaj ni prej uspel sporočiti. Skupina mora opravičilo obravnavati, če ga ne sprejme se šteje izostanek neopravičen.

3. Društveno zdravljenje poteka ob prisotnosti enega najožjih svojcev zdravljenca oz. prijatelja ali sodelavca. Za svojca veljajo vse obveznosti in pravice kot za člane društva. Oba sta dolžna na rednih tedenskih sestankih poročati o vseh bistvenih dogodkih v njunem življenju in ki bi lahko vplivalo na zdravljenje.

4. Po dveh mesecih morata oba, to je zdravljeni alkoholik in njegov partner pri zdravljenju opraviti izpit iz poznavanja alkoholizma. Zdravljencu in njegovem partnerju, ki je ta izpit že opravil v psihiatrični ustanovi tega ni potrebno opravljati. Zdravljenec, ki seje predhodno zdravil v psihiatrični ustanovi, mora skupaj s svojcem po treh mesecih obiskovanja opraviti glavno predstavitev. Zdravljenec, ki se zdravi le v društvu opravlja glavno predstavitev v roku, ki ga določi skupina ob sodelovanju terapevtov, vendar ne v krajšem roku kot tri mesece in najkasneje po šestih mesecih.

5. Zdravljenec, ki se zdravi le v društvu in njegov svojec, sta se obvezna udeležiti v roku teh mesecev od pričetka zdravljenja en dan celodnevnega programa v psihiatrični bolnišnici.

6. V skupini deluje terapevt, ki je strokovno usposobljena oseba in čigar naloga je pomoč pri reševanju tekočih problemov skupine in posameznikov v skupini. Delo skupine usmerja in vodi vodja skupine, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. O delu skupine se redno piše zapisnik. Vodja skupine je lahko član z najmanj enoletnim abstinenčnim stažem. Vodjo skupine predlaga skupina, potrdi pa ga skupščina ob soglasju terapevtov. Društvo za zdravo življenje ima predsednika, ki ga potrdi skupščina društva na predlog ene od skupin in ob soglasju ostalih skupin in terapevtov. Predsednik Društva za zdravo življenje Nova Gorica je koordinator dela med skupinami in predstavlja Društvo navzven.

7. Vsak recidiv mora skupina temeljito obravnavati. Zdravljenec mora obrazložiti recidiv v pismeni obliki. Na podlagi te obrazložitve odloča skupina o nadaljnem članstvu recidivista v društvu. Vsak zdravljenec, ki je napravil recidiv mora v slučaju, da skupina soglaša z nadaljnim zdravljenjem, opraviti ponovno celotni program predviden v 4. točki tega dogovora.

8. Društvo ima odbor, ki se sestaja vsaj 4-krat letno, po potrebi tudi večkrat. Le-ta obravnava morebitne probleme v društvu in se dogovarja o delovanju le tega. V odboru sodelujejo po 1 član (vodja skupine) iz vsake skupine, podpredsedniki društva in terapevt. Odbor sklicuje predsednik društva.

9. Predsednik društva in vodja skupin so lahko le člani, ki abstinirajo oziroma, niso imeli nikoli recidiva. V primeru recidiva le temu funkcija preneha. Njihove naloge do naslednje skupščine opravljajo njihovi namestniki.

10. Skupščina društva je 1-krat letno, kjer so podana poročila preteklega leta. Poda se program za prihodnje leto. Na skupščini se potrdi predsednika, podpredsednike društva in vodje skupin.

11. Rezultati in delo morajo biti vidni v urejenosti samega člana, njegovih nastopih izven skupine, biti mora korekten (tovariški do članov in nečlanov), v okolju kjer živi in dela si mora pridobiti izgubljeni ugled in delovati mora zgledno do abstinence od alkohola.

12. Skupina mora imeti prvenstveno nalogo, da stimulira člane za zdravo življenje (šport, rekreacija, izobraževanje, obiskovanje kulturnih dogodkov, itd.).

13. Delo skupine traja enkrat tedensko najmanj dve uri, poteka pa po naslednjem programu: Vodja skupine najprej opozori člane, da morajo izklopit svoj mobilni telefon in ugotovi navzočnost. Analizira opravičenost odsotnost z morebitnih prejšnjih sestankov. Sledijo tekoči problemi, izostanki, pasivnost, zamujanje, alkoholično obnašanje in recidive. Sledijo predavanja z diskusijo, predstavitve in izpiti (po programu). Zaradi aktualnosti kakšnega vprašanja je dnevni red sestanka lahko tudi drugačen. Novi člani se uvodno predstavijo. Predzadnja točka dnevnega reda je razno. Zadnja pa okvirni načrt za prihodnji sestanek. Terapevt je dolžan v slučaju, da posamezni zdravljenec izostane trikrat neopravičeno, obvesti delovno oraganizacijo zdravljenca o prenehanju zdravljenja.

14. Društvo, niti posamezna skupina ni zaprta za javnost, vendar ima svoja pravila delovanja, ki jih mora vsakdo upoštevati (tajnost podatkov, itd.). V delo društva se lahko vsakdo vključi, prostovoljno ob popolnem zavedanju vseh pravic in odgovornosti. Vsakdo, ki bi se želel vključiti v društvo mora podati soglasje, da se strinja s terapevtskim dogovorom društva in pa da bo čuval tajnost in zasebnost posameznika - člana društva pred javnostjo po načelu - »delo kluba in skupin kluba je javno, ni pa javno zasebno življenje, problemi in zdravstveno stanje posameznega člana«.

15. Vsak član prebere terapevtski dogovor in pravila društva, ter s podpisom na pristopni izjavi jamči, da ga popolnoma razume, ter bo tudi deloval razumno in korektno kot dogovor predvideva.

16. S podpisom pristopne izjave sta zdravljenec in njegov svojec enakovredna ostalim članom društva, ter sta dolžna plačevati članarino, ki se dogovorjena znotraj društva.

preventivni programi