Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

sopa1.pngNaziv projekta: Interdisciplinarna celostna obravnava tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije

Kraj izvajanja projekta: območje ZD Nova Gorica
Obdobje trajanja projekta: 1.1. 2018 – 30.11.2020

Vsebinsko področje: Projekt SOPA (»Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", prednostna naložba 9.1 "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifični cilj 9.1.2 "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".


Poslovodeči partner: Zdravstveni dom Nova Gorica

Partner 1: Center za socialno delo Nova Gorica

Vrednost projekta:
64.522,37 € (seštevek najvišjih zneskov iz konzorcijske pogodbe)

Namen projekta: Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje in dobrobit obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop projekta predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) in medijev ter nekaterih drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Naložbo sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija (20%).

 Cilji projekta:

  1. Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za namene oblikovanja novega pristopa za obravnavo oseb, ki tvegano ali škodljivo pijejo, oziroma naslavljanje alkoholne problematike v skupnosti.
  2. Razviti, usposabljati strokovnjake z različnih področjih (zdravstveni sektor, socialni sektor) za izvajanje individualne obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola. Pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti. Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
  3. Osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
  4. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici. V primeru projekta SOPA gre za povezovanje in sodelovanje zdravstvenega sektorja, socialnega sektorja, NVO in drugih lokalnih deležnikov (občine, policija) pri naslavljanju alkoholne problematike.
  5. Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni: Cilj temelji na pilotni aplikaciji na novo razvitega pristopa v slovenskem okolju v sklopu različnih poklicev oziroma sektorjev (zdravstvo, socialno varstvo, NVO) v 18 različnih LO in s tem začetek vzpostavljanja učinkovitega sistema, ki bo v prihodnje omogočil posplošitev pristopa na druge dejavnike tveganja oziroma ostalo javnozdravstveno problematiko. Ministrstvo za zdravje (MZ) bo imenovalo »Usmerjevalni odbor MZ«, ki bo aktivno sooblikoval politiko, temelječo na dokazano učinkovitih ukrepih v obliki predlaganega izvedbenega načrta za podporo k implementaciji ustreznih sistemskih ukrepov. Hkrati bo z aktivnostmi prispeval h krepitvi in ohranjanju zdravja na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola, s ciljem vzpostavitve pogojev za zagotavljanje trajnostnega vidika pristopa.

Cilji projekta so povzeti iz uradne, splošne predstavitve projekta. Niso vezani le na lokalno okolje.

preventivni programi