Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Naročanje v specialističnih ambulantah

Rezervacija termina poteka v skladu z veljavnimi predpisi: Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ul. št. 98/2008 z dne 29. 10. 2008) in Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ul. št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010).

Pacient se na zdravstveno storitev naroči v ordinacijskem času specialistične ambulante:

  • osebno
  • telefonsko (na telefonsko številko ambulante)
  • elektronka pošta (elektronski naslov ambulante)

Pacient je v čakalni vrsti uradno uvrščen šele po predložitvi izvirnika napotnice. Pacient napotnico predloži v petih delovnih dneh po rezervaciji termina. Napotnico zadrži izvajalec.

V čakalni seznam pacienta uvrstimo v skladu z označeno stopnjo nujnosti (2 - hitro, 3 - redno) na napotnici. Nujni primeri so obravnavani v 24-ih urah.

Če se pacient odloči, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne bo prišel, nas mora o tem obvestiti še pred terminom načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Izvajalec takšnega pacienta nemudoma izbriše iz čakalnega seznama.

Če pacient ne pride na izvedbo zdravstvene storitve, svojo odsotnost pisno ali ustno opraviči v 14 dneh od dneva načrtovane izvedbe zdravstvene storistve. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki je pacientu fizično onemogočil prihod na izvedbo zdravstvene storitve.

Če pacient opravičilo poda le ustno, poda pisno opravičilo v treh dneh od preteka roka iz prvega stavka tega odstavka.

Če pacient ni prišel na izvedbo zdravstvene storitve in svoje odsotnosti ni opravičil, ga izbrišemo iz čakalnega seznama 15. dan od dneva načrtovane zdravstvene storitve.

Odgovorna oseba za čakalni seznam je medicinska sestra v specialistični ambulanti.

Navodilo za naročanje

preventivni programi