Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Katalog IJZ

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: 
Telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Naziv organa: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Skrajšano ime: Zdravstveni dom Nova Gorica
Sedež: Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 33 83 200
Fax: (05) 33 83 357
E-pošta:
Ustanovitelji:
 • Mestna občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
 • Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
 • Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
 • Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren
 • Občina Šempeter-Vrtojba, Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici
 • Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Direktor: Petra Kokoravec, dr. med., spec. družinske medicine
Direktorica
Telefon: (05) 33 83 260
E-pošta:
Strokovni vodja: Eva Brecelj, dr. med, spec. pediater
Telefon: (05) 33 83 324
E-pošta:
Vodja
zdravstvene nege:
Mojca Vidic, dipl. med. sestra
Telefon: (05) 33 83 211
E-pošta:
Reg. podatki: Reg. vložek 1/1904/00 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
Matična štev.: 5107148
ID štev. za DDV: SI77057767
Podračun: 01284-6030922852 pri UJP Nova Gorica
Katalog dostopen:
Podatki o objavi:
 • prva objava december 2004
 • zadnja sprememba avgust 2012

2.1.  ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1.Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/04).

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialno-varstvenih in drugih zavodih,
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi,
 • zdravstvene preglede športnikov,
 • zdravstvene preglede delavcev in vojakov,
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
 • diagnostične in terapevtske storitve.

Zavod izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost in druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti, med drugim prodajo zdravstvenih storitev na trgu ter programe za zdravo življenje.

Zavod v skladu z odlokom o ustanovitvi za koncesionarje in druge uporabnike opravlja tudi storitve izobraževanja, organizacijo seminarjev, finančno-računovodska in administrativna dela, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacijo sanitetnega materiala ter gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda. Za ustanovitelja opravlja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti, ki jih uporablja  za zdravstveno dejavnost, proste kapacitete pa oddaja v najem.

Seznam notranjih organizacijskih enot

Enota Služba za družinsko medicino
Vodja: Dejan Kodela, dr. med., spec. urgentne medicine
Telefon: (05) 33 83 200
E-pošta:
Enota Služba za varstvo otrok in mladine                       
Vodja: Slavojka Borković, dr. med., spec. pediater
Telefon: (05) 33 83 296
E-pošta:
Enota Služba za nujno medicinsko pomoč                     
Vodja: Ana Bokan, dr.med., spec. urgentne medicine
Telefon: (05) 33 83 238
E-pošta:
Enota Služba za varstvo žensk in zdravljenje neplodnosti
Vodja: mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med., spec. ginekologije in porodništva
Telefon: (05) 33 83 233
E-pošta:
Enota Služba za diagnostično in sekundarno dejavnost
Vodja: Dejan Fabčič, dr.med., spec. interne medicine
Telefon: (05) 33 83 213
E-pošta:
Enota Služba za fizioterapijo
Vodja: Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt
Telefon: (05) 33 83 221
E-pošta:
Enota Patronažna služba
Vodja: Vlasta Brešan Črv, dipl.med.sestra
Telefon: 031 678 344
E-pošta:
Enota Služba za laboratorijsko diagnostiko
Vodja: Kristina Gruden, mag. lab.biomedicine
Telefon: (05) 33 83 228
E-pošta:
Enota Reševalna služba
Vodja: Tanja Doljak Milost, dipl. med. sestra
Telefon: (05) 33 83 212
E-pošta:
Enota Center za zdravljenje odvisnosti
Vodja: Miha Kramli, terapevt
Telefon: (05) 33 83 265
E-pošta:


Enota


Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
Vodja: Jasna Gidaković Prašović, dr. med., spec psihiater
Telefon: (05) 33 83 309
E-pošta:
Enota Center za duševno zdravje odraslih 
Vodja: mag. Katja Kodelja, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
Telefon: (05) 33 83 269
E-pošta:
Enota Center za krepitev zdravja
Vodja: Tamara Kofol, dipl. med. sestra, mag. dietetike
Telefon: (05) 33 83 289
E-pošta:

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.

 

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Direktorica: Petra Kokoravec, dr. med., spec. družinske medicine
Naslov: Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 33 83 260
Fax: (05) 33 83 357
E-pošta:

 

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Področje delovanja organa urejajo:

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na portale lokalnih skupnosti:


Povezava na državne registre predpisov:

 

Povezava na EU portal:

 

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbrik osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.8.1. Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

2.8.3 Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

 

2.9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 

3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-go.si/ 

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

 

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na sedežu zavoda, Rejčeva ulica 4 v Novi Gorici, vsak delovnik med 08:00 in 14:00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

 • telefonsko na številki (05) 33 83 260. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

 

3.2.1. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Rejčeva ulica 4 v Novi Gorici, vsak delovnik med 08:00 in 14:00 uro.

 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov 

 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. 

   

V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Na pisno zahtevo mora zavod odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. Dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja so oproščeni plačila upravnih taks (28. člen Zakona o upravnih taksah).


3.3. STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s CENIKOM.

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.